//
776 740 029

Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:
- Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží přes internet od společnosti Veselý Daniel. Nákup lze uskutečnit pouze v případě dodání zboží na území ČR.

II. ÚČASTNÍCI:

1. PRODÁVAJÍCÍ
Veselý Daniel
Kosmická 11
Praha 4  149 00
IČO: 71571108  DIČ: CZ7707200204
Číslo bankovního účtu: 608771153/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Tel: 776 740 030   E-mail: Spodlahy@seznam.cz
(pouze fakturační adresa)

2. KUPUJÍCÍ 
Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.
Veškeré kupní smlouvy jsou uzavřeny pouze se zákazníky, kteří jsou fyzické osoby nad 18let a fyzické či právnické osoby kupující zboží v rámci své podnikové činnosti.
Zjistí-li provozovatel, že přijal objednávku od osoby nesplňující tyto podmínky, je oprávněn odstoupit od smlouvy.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:
Podáním objednávky (tj.vyplněním a odesláním objednávkového formuláře) kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

1.REGISTRACE:
Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas k uchování osobních údajů o sobě a svých nákupech. Je povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou vyžadovány jako povinné, ostatní uvést nemusí, ale doporučujeme pro lepší komunikaci. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, s vyjímkou související s distribucí či platebním stykem.

2.PRUBĚH OBJEDNÁVKY:
Zákazník kliknutím na tlačítko „koupit“ vyobrazené jako nákupní košík, vloží požadované zboží do objednávky, kterou po vyplnění tlačítkem „objednat“ odešle do objednávkového procesu. Následně bude zákazník kontaktován e-mailem nejpozději do 24 hodin, kde mu bude potvrzeno přijetí objednávky. Po obdržení tohoto potvrzení je kupní smlouva závazně uzavřena.
Objednávku lze ještě uskutečnit ústně(osobně na prodejně Parkety a plovoucí podlahy Veselý, Květnového vítězství 83/2,P-4 nebo telefonicky na č. 776740030) a písemně (e-mailem na Spodlahy@seznam.cz). Kupující si zvolí zboží a nadiktuje nebo napíše kódy zboží včetně jejich názvu,zvolené barvy, množství a ceny. Dále musí objednávka obsahovat obchodní jméno, IČO, DIČ (pokud je plátcem DPH) a formu dodání zboží.
Veselý Daniel si vyhrazuje právo doposud nepotvrzenou objednávku ověřit, popřípadě odmítnout.

3.INFORMACE O PRODUKTECH
Informace a hlavně použité fotografie a obrázky v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit. Kupující si je vědom, že rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a nezávaznému popisu nemohou být důvodem k reklamaci. Přesné informace si kupující může kdykoli vyžádat.
Všechny ceny zobrazené v e-shopu jsou smluvní a nejsou právně vymahatelné. Závazná cena je pouze taková, kterou prodávající na vyžádání kupujícímu potvrdí. Nákup zboží v řezu - koberce, lina apod. není možné vrátit, jelikož se jedná o zboží na zakázku. U zboží na zakázku je nejdříve zaslána zálohová faktura a až jejím uhrazení je zboží objednáno.

4.STORNO A VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Všechny potvrzené objednávky jsou považovány za závazné a takové nelze zrušit. Kupující má právo na storno objednávky nebo odmítnutí převzetí. Vše však musí prodávajícímu písemně oznámit, s uvedením č. objednávky, názvu a ceny zboží a to nejpozději následující den po odmítnutí převzetí. V případě, že takto neučiní, vyhrazuje si prodávající právo účtovat poplatek za zmařenou objednávku ve výši do 50% celkové ceny a současně kupujícímu zrušit registraci.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. V případě že kupující v rozporu s kupní smlouvou odmítne řádně doručené zboží převzít, přechází na něj nebezpečí škody na zboží okamžikem odmítnutí převzetí.
Pokud je zboží viditelně poškozeno a kupující si jej od přepravce převezme, potvrzuje tímto, že zboží je v momentě předání v pořádku a tedy následnou reklamaci nelze nárokovat.
Adresa pro vrácení zboží: Parkety a plovoucí podlahy Veselý, Květnového vítězství 83/2,Praha 4, 14900 .

5.PŘEVZETÍ ZBOŽÍ:
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplném zaplacení kupní ceny. Při převzetí obdrží kupující daňový doklad – fakturu, která je zároveň i záručním listem.
Při objednávce nad 20 000kč si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího zálohu na zboží, a to až do výše 100% z objednané částky. V takovém případě je kupující povinen zálohu složit na bankovní účet společnosti. Lhůta pro dodání zboží běží ode dne zaplacení zálohy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘEPRAVNÉ:

1.PLATBA V HOTOVOSTI:
Kupující zaplatí zboží prodávajícímu nebo pověřenému pracovníkovi v prodejně společnosti. 

2.DOBÍRKOU:
Kupující zaplatí za zboží v hotovosti při převzetí zboží od pracovníka přepravní služby.

3.BANKOVNÍM PŘEVODEM:
Po obdržení zálohové faktury (proformy) bude částka uhrazena na účet prodávajícího.

Veškeré zboží bude expedováno nejpozději do 14 dnů ode dne potvrzení objednávky. V případě že nebude možné lhůtu dodržet, bude zákazník okamžitě informován. Firma Veselý Daniel standardně nezajišťuje přepravu a balné objednaného zboží. Je možné:
1)zaslat zboží na dobírku, případně smluvním přepravcem, na náklady zákazníka. Prodávající nenese žádnou odpovědnost při poškození zboží přepravou nebo zpoždění dodávky, která jím nebyla zaviněna.
2)osobní odběr na prodejně Parkety a plovoucí podlahy Veselý, Květnového vítězství 83/2,P-4 v uvedené pracovní době a po předchozí domluvě.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14.9.2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1)Odeslat e-mail, na adresu Spodlahy@seznam.cz, s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č……………………….. Datum a podpis.

2)Zboží doručit na adresu provozovny prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu. Doba 14 dní se počítá ode dne doručení zboží zákazníkovi do dne dodání prodávajícímu.

3)Zboží musí být v původním nepoškozeném obale, nerozbalené, nepoškozené, nepoužité, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Kupující nebude zboží zasílat na dobírku-nebude převzato prodávajícím. Doporučujeme zboží pojistit. Pokud nebudou náležitosti dodrženy, má prodávající právo odmítnout zboží, nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

4)Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené na přání kupujícího či na zboží objednané přímo na přání zákazníka a v době objednávky nebylo skladem.

5)Po splnění všech podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány převodem na účet nejpozději do 30ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytovat nelze.

6)V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další náklady.


VI. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:
Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba stanovena na 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí Občanským zákoníkem. V případě zakoupení fyzickou či právnickou osobou (IČO) se řídí dle Obchodního zákoníku.

1) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout co nejdříve po převzetí.
- v případě osobního odběru má kupující povinnost zboží prohlédnout na místě, na jakékoli pozdější pokusy o reklamaci nebude brán zřetel.
- V případě doručení balíku je nutné zkontrolovat stav, pokud je jakkoli poškozen nebo zdeformován musí kupující sepsat protokol o poškození s řidičem, než balík převezme.

2) Prohlídku musí provést tak, aby zjistil veškeré vady.

3) Kupující je povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu všechny vady, které zjistil.

4) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím protokolu a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu prodávajícímu.

5) Oznámení o vadách se musí učinit vždy písemně a ve lhůtě uvedené v článku 4. V tomto oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje:

a) odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné

b) dodání chybějícího množství zboží

c) přiměřenou slevu z kupní ceny

6) K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní.

7) Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:

a) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění

b) případně v delší lhůtě na které se obě strany dohodnou

Záruku nelze uplatnit:
-vypršela.li záruční doba
-vada vznikla nevhodným používáním zboží
-vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem
-vada vznikla neodbornou instalací , zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
-vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav
-zboží bylo poškozeno živly

Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, žádáme ho, aby si předem domluvil termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.
V případě zasílání zboží zpět si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží by měl pojistit a v žádném případě neposílat na dobírku, prodávající takové zboží nevyzvedne..

Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající uvede písemně důvod zamítnutí do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.Parkety a Podlahy Veselý Parkety a Podlahy Veselý na Heurece Hodnocení obchodu Parkety a Podlahy Veselý na Zboží.cz Parkety a Podlahy Veselý Nejřemeslníci (c) 2024 - všechna práva vyhrazena
Úvod | Jak nakupovat | Obchodní podmínky | GDPR | Kontakty | Webdesign ABweb.cz
Ve dnech 6.5. a 7.5.2024 je kamenná prodejna z technických důvodů uzavřena.Objednávky budou vyřizovány od 9.5.2024 Děkujeme za pochopení Tým Parkety Veselý